Phone: 011 552 4395 / 011 552 2331 E-mail: registrar@ptcethiopia.com 

የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ(የእምነታችን መሠረት)

ኮርሱ መሠረታዊ የሆኑትን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮዎች – የሰውን ጅማሬ ፣ ውድቀትና መዋጀት ይይዛል ፡፡ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ግላዊና ዘላለማዊ ግንኙነት ሊኖረው እንደሚፈልግ ትረዳለህ ፡፡ ይህን ኮርስ ስታጠና የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት እምነትንና ተግባርን በሚመለከት ጉዳይ ሁሉ መለኪያህ እንድታደርገው መሻት ያድርብሃል፡፡ የዓለም ሁሉ ጌታ ሕይወትህንም ይገዛ ዘንድ ትፈቅድለታለህ፡፡